Studiehandledning

Studiehandledning är ett effektivt redskap för att stödja nyanlända elevers lärarande. Dessa elever läser samma skolämnen som sina klasskamrater trots att de inte behärskar det svenska språket. Samtidigt med som de lär sig det svenska språket, lär sig dessa elever nya ämnens begrepp och sammanhang.

En studiehandledare i modersmålet förklarar begrepp och sammanhang i matematik, naturkunskap, samhällsorientering och övriga ämnen. Vidare kan en studiehandledare berätta om den svenska skolans värdegrund, vilka förväntningar som skolan har på eleven och vilka möjligheter som finns.

Det har visat sig att även elever som har svenska som andra språk presterar bättre i skolämnena om de får stöd och studiehandledning i sitt modersmål.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans- och fjärrundervisning samt i klassrumsmiljö.

Vårt arbetssätt och metodik

Under studiehandledningen får eleven möjlighet att ta till sig kunskaper i olika skolämnen på sitt starkaste språk.

Studiehandledningen förmedlas av utbildade lärare. Ofta har våra lärare dubbla lärarutbildningar; en från Sverige och en från sitt hemland.

Studiehandledaren går igenom det aktuella materialet med eleven och studiehandledningen kan förläggas före, under eller efter lektionen. Insatsen bygger på ett samarbete mellan studiehandledaren och elevens lärare i det aktuella ämnet.

En gemensam nämnare

De nyanlända eleverna är en heterogen grupp med en varierande kunskapsnivå. Men de har en sak gemensam. Deras studieresultat blir bättre om de får studiehandledning på sitt modersmål.

Enligt skolförordningen (3 kap. 4§) under rubriken ”Särskilt stöd”, ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Detta gäller alla elever, oavsett om eleven är nyanländ eller inte.